Werkwijze

Aanmelding

Aanmelden kan telefonisch op 06 18 80 1515 of via ons contactformulier. Er wordt een aantal gegevens uitgewisseld en een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de afspraak, alsook een digitale vragenlijst die u ingevuld terugstuurt of meebrengt naar de intake.

Intake / anamnese

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Identiteitsbewijs
  • Zorgverzekeringspas
  • Verwijsbrief van huisarts, jeugdarts JGZ of behandelend specialist (tandarts, orthodontist, KNO-arts, kinderarts, longarts, neuroloog e.a.)

Tijdens het intakegesprek worden alle relevante administratieve en persoonsgegevens verzameld en wordt de klacht in kaart gebracht.

Onze praktijk beschikt over de kwalificatie Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Dit betekent dat u zonder doorverwijzing terecht kan bij de logopedie. Omdat niet alle zorgverzekeraars DTL vergoeden, hebben wij besloten voor elke behandeling een verwijsbrief te vragen.

TessaOnderzoek / observatie

Op basis van de verzamelde gegevens wordt overgegaan tot het screenen, onderzoeken en/of observeren van de cliënt om een logopedische diagnose te stellen.

Behandeling

Met de onderzoeksresultaten als basis worden, in overleg met ouders/verzorgers of cliënt, behandeldoelen opgesteld en besproken met ouders/verzorgers. Voor een succesvol behandeltraject nemen wij, indien nodig, contact op met betrokkenen, zoals artsen, zorgverleners en leerkrachten. Uiteraard gebeurt informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen na uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers of cliënt.

Bij de behandeling van kinderen wordt aan ouders/verzorgers gevraagd aanwezig te zijn tijdens de behandeling, zodat ze op de hoogte zijn van de inhoud van de behandeling. Bovendien wordt van ouders/verzorgers een actieve inzet verwacht, zowel thuis als tijdens de behandeling, om zo een optimale effectiviteit na te streven.

Tijdens de behandelperiode wordt regelmatig geëvalueerd hoe de therapie verloopt en of de behandeldoelen bereikt zijn/worden. Indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld.

In sommige gevallen is het beter met het kind alleen te werken als de aanwezigheid van ouders/verzorgers afleidt. Na afloop wordt de ouder/verzorger erbij gevraagd om het verloop en eventueel huiswerk te bespreken.

Het is mogelijk om bij medische indicatie logopedie aan huis te krijgen.

AnnickAfronding

Wanneer na een behandelperiode blijkt dat de doelen zijn bereikt, wordt de behandeling in overleg met de ouders/verzorgers/cliënt afgerond. Indien nodig wordt een controle-afspraak gepland.

Doorverwijzing

Het komt voor dat er aanvullende onderzoeken of behandelingen nodig zijn die niet tot de eigen expertise behoren. We bespreken samen met u welke mogelijkheden er zijn wat betreft de gespecialiseerde zorgaanbieders.

Bij verhindering

Wanneer u niet op de gemaakte afspraak kunt komen, graag minimaal 24 uur van tevoren annuleren.
Gebeurt dit niet, zijn we helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Klachten- en geschillenregeling Paramedici

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Klik hier voor meer informatie.

Privacyregeling

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Wij kunnen ons werk niet uitvoeren zonder dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dat doen we uiteraard met de grootst mogelijke zorg. Om die reden is ons privacyreglement herzien, aangepast aan de nieuwe wetgeving.